To fill membership form, please click - ENGLISH

 

Miseensummaa guutuu dhaaf sarara oromiffaa xuqaa - OROMIFFAA

Music clip

Kadir ka Martuu;
Hello Oromia!